český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
ODSTRAŇOVAČ bez výstražných symbolů nebezpečnosti, 	iBiotec Fast Clean Stripper pro polyuretany a epoxidové pryskyřice

 

 

Rozpouštědlo pro čištění

a odizolování forem,

pro zesítěné nebo čerstvě

vytvrzené pryskyřice

Polyesterové a polyuretanové matrice,

epoxidy a bis-GMA

 

ALTERNATIVNÍ ROZPOUŠTĚDLO K NMP A NEP

Bez obsahu chlorovaných rozpouštědel

ŽÁDNÉ VÝSTRAŽNÉ NEBO VAROVNÉ PIKTOGRAMY

(nařízení CLP 1272 GHS)

 

 

OBLASTI POUŽITÍ

Odstraňování předem vytvrzených polyepoxidů při výrobě stavebních materiálů, barev, nátěrů, podlahových pryskyřic, dlažeb, agregátů, laminátů, výlisků, gelových nátěrů, automobilových komponentů, konstrukčních prvků v letectví, vesmíru, transformátorů, turbín, spínačů a elektrických zařízení, komponentů větrných turbín, nepájivých masek, komponentů plošných spojů, dotykových nátěrů v domácích spotřebičích, sportovních a rekreačních zařízeních.

Tenisových raket, lyží, windsurfingových prken, golfových holí, větroňů, hudebních nástrojů, rybářských prutů.

 

Odstraňování UP (nebo UPR) pryskyřic, alifatických homopolymerů, poloaromatických Co polyesterů a aromatických Homo a Co polyesterů, předpolymerovaných, při výrobě laminovaných prvků, TOP Coating, UNDER Coating, automobilových zařízení, lodního průmyslu, odizolování forem, zapouzdření pryskyřic, strojních součástí SML (Sheet moulding Compound), vystřikování BMC (Bulk Moulding Compound), vystřikování MMC (Mineral Moulding Compound), CIC (Continuous Impregnated Compounds). Čištění zařízení pro zpracování kontaktním lisováním, vakuovým lisováním, infuzí, pecí, simultánním nástřikem, navíjením vláken, lisovacími stroji.

 

Odstraňování polyuretanových elastomerů (karbamátů) včetně MDI, TDI a nové generace NDI, PU Compact nebo pěn. Odizolování forem pro nízkotlaké lití, včetně pryskyřic pro procesy RIM, vysokotlaké materiály pro simultánní stříkání, polymerizované pěny pro těsnění, polstrování, izolace, rozprašovací expanzní pěny.

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

 Vizuální

Čirý

-

Barva

 Vizuální

Jantarově žlutá

-

Zápach

 Čichový vjem

Lehký, charakteristický

-

Měrná hustota při 25 °C

 NF EN ISO 12185

1090

kg/m3

Index lomu

 ISO 5661

1,4660

-

Bod mrznutí

 ISO 3016

+7

°C

Rozpustnost ve vodě

 -

< 40

%

Kinematická viskozita při 40 °C

 NF EN 3104

1,5

mm²/s

Číslo kyselosti

 EN 14104

< 1

mg(KOH)/g

Jodové číslo

 NF EN 14111

0

gI2/100 g

Obsah vody

 NF ISO 6296

< 1

%

Zbytek po odpaření

 NF T 30-084

< 0,1

%

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Index KB

 ASTM D 1133

< 180 

-

Rychlost odpařování

 -

< 3

hodiny

Index těkavosti nBuAC=1

NF T 30,30

1,4

Kvocient

Index odpařování DEE=1

DIN 53,170

nm

Kvocient

Povrchové napětí při 20 °C

 ISO 6295

27,7

Dyn/cm

Koroze měděného plátku po 100 h při 40 °C

 ISO 2160

1b

Kóty

Anilinový bod

 ISO 2977

nm

°C

VLASTNOSTI Z HLEDISKA PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Bod vzplanutí (v uzavřené nádobě)

NF EN 22719

80 

°C

Bod samovznícení

 ASTM E 659

< 200

°C

Spodní mez výbušnosti

 NF EN 1839

1,1

% (objemová)

Horní mez výbušnosti

 NF EN 1839

28,5

% (objemová)

Obsah výbušných látek, látek podporujících hoření, hořlavých látek a velmi či extrémně hořlavých látek

 Nařízení CLP

0

%

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Anisidinové číslo

 NF ISO 6885

< 2

-

Peroxidové číslo

 NF ISO 3960

< 5

meq(O2)/kg

TOTOX (anisidinové číslo +2× peroxidové číslo)

 -

12

-

Obsah látek CMR, dráždivých a korozivních látek

 Nařízení CLP

0

%

Obsah zbytkového metanolu po přeesterifikování

 GC-MS

0

%

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Nebezpečnost pro vodu

WGK Německo

1

Bez nebezpečí pro vodu

třída

Primární biologická rozložitelnost CEC 21 dní při 25 °C

L 33 T82

< 80

%

Snadná biologická rozložitelnost podle OECD 301 A po 28 dnech

Úbytek rozpuštěného organického uhlíku

ISO 7827

< 80

%

Snadná a konečná biologická rozložitelnost podle OECD 301 D po 28 dnech

Biologický rozklad za 67 dnů

modifikovaná MITI

< 70

%

Bioakumulace rozdělovací index n-oktanol voda

OECD 107

-1,35

Log KOW

Tenze páry při 20 °C

 -

< 0,1

hPa

Obsah VOC (organické těkavé sloučeniny)

 -

obsah obnovitelného uhlíku

nad 90 %

%

Celkový obsah halogenů (chlor fluor brom)

Kalorimetrická bomba

GC MS

0

%

Obsah benzenu

LPCH

0

%

Obsah aromatických rozpouštědel

LPCH

0

%

Obsah látek nebezpečných pro životní prostředí

-

0

%

Obsah sloučenin s potenciálem globálního oteplování

 -

 0

%

Obsah sloučenin s potenciálem poškozování ozonové vrstvy

 -

%

Uhlíková bilance, analýza cyklů životnosti

 ISO 14040

 6,40

kg ekvivalent uhlíku

 * n.m: neměřeno nebo neměřitelné

 

UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ

Výrobek FAST CLEAN STRIPPER nepoužívejte k proplachování izokyanátových okruhů.
Před použitím výrobku se ujistěte, že je výrobek kompatibilní s těsněními a jinými citlivými materiály.

V případě rozlití tohoto výrobku do více nádob a jeho dalšího zabalení, nepoužívejte pro tento účel kovové obaly.

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE