český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
ODSTRAŇOVAČ bez výstražných symbolov nebezpečnosti, iBiotec Fast Clean Stripper pre polyuretány a epoxidové živice

 

 

 

 

Rozpúšťadlo na čistenie

a odizolovanie foriem,

na zosieťované alebo čerstvo

vytvrdené živice

Polyesterové a polyuretánové matrice,

epoxidy a bis-GMA

 

NÁHRADA NMP A NEP

Bez obsahu chlórovaných rozpúšťadiel

ŽIADNE VÝSTRAŽNÉ ANI VAROVNÉ PIKTOGRAMY

(nariadenie CLP 1272 GHS)

 

 

OBLASTI POUŽITIA

Odstraňovanie vopred vytvrdených polyepoxidov pri výrobe stavebných materiálov, farieb, náterov, podlahových živíc, dlažieb, agregátov, laminátov, výliskov, gélových náterov, automobilových komponentov, konštrukčných prvkov v letectve a vo vesmírnom odvetví, transformátorov, turbín, spínačov a elektrických zariadení, komponentov veterných turbín, ochranných lakov, komponentov plošných spojov, dotykových náterov v domácich spotrebičoch, športových a rekreačných zariadeniach.

Tenisových rakiet, lyží, dosiek na plachtenie na vode, golfových palíc, vetroňov, hudobných nástrojov, rybárskych prútov.

 

Odstraňovanie UP (alebo UPR) živíc, alifatických homopolymérov, poloaromatických Co polyesterov a aromatických Homo a Co polyesterov, predpolymerizovaných, pri výrobe laminovaných prvkov, TOP Coating, UNDER Coating, automobilových zariadení, lodného vybavenia, na odizolovanie foriem, na výrobu strojných súčastí SML (Sheet moulding Compound), vystrekovanie BMC (Bulk Moulding Compound), vystrekovanie MMC (Mineral Moulding Compound), CIC (Continuous Impregnated Compounds). Čistenie zariadenia na spracovanie kontaktným lisovaním, vákuovým lisovaním, infúziou, v sušiarni, simultánnym nástrekom, navíjaním vlákien, lisovacími strojmi.

 

Odstraňovanie polyuretánových elastomérov (karbamátov) vrátane MDI, TDI a novej generácie NDI, PU Compact alebo pien. Odizolovanie foriem pre nízkotlakové liatie vrátane živíc pre procesy RIM, vysokotlakové materiály na simultánne striekanie, polymerizované peny na tesnenie, polstrovanie, izoláciu, rozprašovacie expanzné peny.

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

 Vizuálny

Priehľadné

Farba

 Vizuálny

Jantárová

Zápach

 Posúdenie čuchom

Veľmi slabý, charakteristický

Merná hmotnosť pri 25 °C

 NF EN ISO 12185

1090

kg/m3

Index lomu

 ISO 5661

1,4660

Bod tuhnutia

 ISO 3016

+7

°C

Rozpustnosť vo vode

 –

>40

%

Kinematická viskozita pri 40°C

 NF EN 3104

1,5

mm²/s

Index kyslosti

 EN 14104

< 1

mg(KOH)/g

Jódový index

 NF EN 14111

0

gI2/100g

Obsah vody

 NF ISO 6296

< 1

%

Zvyšok po vyparení

 NF T 30-084

< 0,1

%

VÝKONOVÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Index KB

 ASTM D 1133

>180 

Rýchlosť vyparovania

 –

>3

hodín

Index prchavosti nBuAC=1

NF T 30,30

1,4

Kvocient

Index odparovania DEE=1

DIN 53,170

nm

Kvocient

Povrchové napätie pri 20 °C

 ISO 6295

27,7

Dyn/cm

Korózia medeného plechu 100 h pri 40 °C

 ISO 2160

1b

Hodnotenie

Anilínový bod

 ISO 2977

nm

°C

PROTIPOŽIARNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Bod vzplanutia (vase clos)

NF EN 22719

80 

°C

Bod samovznietenia

 ASTM E 659

>200

°C

Spodná hranica výbušnosti

 NF EN 1839

1,1

% (objemové)

Horná hranica výbušnosti

 NF EN 1839

28,5

% (objemové)

Obsah výbušných látok, látok podporujúcich horenie, horľavých, veľmi alebo extrémne horľavých látok

 Nariadenie CLP

0

%

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Anizidínové číslo

 NF ISO 6885

< 2

Peroxidové číslo

 NF ISO 3960

< 5

meq(O2)/kg

TOTOX (anizídové číslo+2x peroxidové číslo)

 –

12

Obsah látok CMR, dráždivých, korozívnych

 Nariadenie CLP

0

%

Obsah zvyškového metanolu z transesterifikácie

 GC-MS

0

%

ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Nebezpečenstvo pre vodu

WGK Nemecko

1

bez nebezpečnosti pre vodu

trieda

Primárna biologická rozložiteľnosť CEC 21 dní pri 25 °C

L 33 T82

>80

%

Ľahká biologická odbúrateľnosť OECD 301 A za 28 dní

Odstránenie COD

ISO 7827

>80

%

Ľahká a konečná biologická odbúrateľnosť OECD 301 za 28 dní

Biologická rozložiteľnosť za 67 dní

Modifikovaný test MITI

>70

%

Bioakumulácia rozdeľovací index n-oktanol voda

OECD 107

-1,35

log KOW

Tlak pary pri 20 °C

 –

< 0,1

hPa

Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)

 –

obsah obnoviteľného uhlíka

nad 90 %

%

Celkový obsah halogénov (chlór fluór bróm)

Kalorimetrická fľaša

GC MS

0

%

Obsah benzénu

LPCH

0

%

Obsah aromatických rozpúšťadiel

LPCH

0

%

Obsah látok nebezpečných pre životné prostredie

0

%

Obsah zlúčením, ktoré majú potenciálny vplyv na globálne otepľovanie

 –

 0

%

Obsah zlúčenín s potenciálom poškodenia ozónu

 –

%

Bilancia uhlíka, analýza cyklov životnosti.

 ISO 14040

 6,40

Kg ekvivalent uhlíka

 *nm: nenamerané alebo nemerateľné

 

OPATRENIA PRE POUŽÍVANIE

Výrobok FAST CLEAN STRIPPER nepoužívajte na preplachovanie izokyanátových okruhov.
Pred použitím výrobku sa uistite, že je výrobok kompatibilný s tesneniami a inými citlivými materiálmi.

V prípade rozdelenia tohto výrobku a jeho nového zabalenia nepoužívajte kovové obaly.

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE